Criteria

De beoordeling van de aangeboden werkstukken zal geschieden door een door de Decaan van de Faculteit der Medische Wetenschappen ingestelde commissie. De commissie heeft het recht inzendingen te weigeren of de prijs niet toe te kennen indien zij van mening is dat geen van de scripties aan de vereiste criteria voldoet.

Criteria beoordeling

  • Kwaliteitsonderdelen zoals in het formulier voor beoordeling van verslagen Wetenschappelijke Stage genoemd
  • Beoordeling stage door stagebegeleider
  • Onderzoeksopzet en -methodologie
  • Innovatief c.q. creatief karakter onderzoek
  • Eigen inbreng studentHet staat de beoordelaars vrij in overleg met elkaar andere factoren mee te wegen.